Zákony a nariadenia

ZÁKONY súvisiace s činnosťou UNM, najmä:

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
Zákon č. 278/1993 Z.z. . o správe majetku štátu v platnom znení
Zákon č . 10/1996 Z. z . o kontrole v štátnej správe v platnom znení
Zákon č. 362/2011 Z. z. . o liekoch a zdravotníckych pomôckach v platnom znení
Zákon č. 152/1998 Z. z.  o sťažnostiach v platnom znení
Zákon č. 211/2000 Z. z. . o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení
Zákon č. 311/2001 Z. z . Zákonník práce v platnom znení
Zákon č. 502/2001 Z. z. . o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení
Zákon č. 283/2002 Z. z . o cestných náhradách v platnom znení
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v platnom znení
Zákon č . 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení
Zákon č. 576/2004 Z. z.  o zdravotnej starostlivosti v platnom znení
Zákon č. 577/2004 Z.z  o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení
Zákon č. 578/2004 Z. z.  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení
Zákon č . 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe v platnom znení
Zákon č. 580/2004 Z. z.  o zdravotnom poistení v platnom znení
Zákon č. 581/2004 Z. z.  o zdravotných poisťovniach v platnom znení
Zákon č. 300/2005 Z. z.  Trestný zákon v platnom znení
Zákon č. 301/2005 Z. z.  Trestný poriadok v platnom znení
Zákon č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní v platnom znení
Zákon č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYHLÁŠKY súvisiace s činnosťou UNM, najmä:

Vyhláška MZ SR č. 770/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v platnom znení,
Vyhláška MZ SR č. 306/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz
Vyhláška MZ SR č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytnutej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom
Vyhláška MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
Vyhláška MZ SR č. 31/2006 Z.z. o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

NARIADENIA VLÁDY súvisiace s činnosťou UNM, najmä:

Nariadenie vlády č. 272/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, a ktorým sa ustanovujú viaceré povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní týchto žien
Nariadenie vlády č. 722/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Nariadenie vlády č. 752/2004 Z.z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
Nariadenie vlády č. 776/2004 Z.z. , ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov
Nariadenie vlády č. 777/2004 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotný výkony čiastčne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného poistenia
Nariadenie vlády č. 296/2010 Z.z.o  odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Prehľad aktuálnych smerníc Univerzitnej nemocnice Martin:

 • Smernica č. 7/1994 + Doplnok č. 1/96, 2/98, 2/06 - Spisový poriadok
 • Smernica č. 4/1996 + Doplnok č. 1/99, 2/00 - Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Smernica č. 7/1997 - Spôsob nahlasovania poistných udalostí v Univerzitnej nemocnici Martin
 • Smernica č. 2/2000 - O činnosti škodovej komisie
 • Smernica č. 4/2000 - O údržbe, oprave a servise, revízii hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • Smernica č. 2/2001 - Smernica o informačnom systéme UNM
 • Smernica č. 5/2001 - Poskytovanie zdravotnej starostlivosti cudzím štátnym príslušníkom a samoplatcom
 • Smernica č. 3/2001 + Doplnok č. 1/01, 2/06 - Slobodný prístup k informáciám
 • Smernica č. 1/2002 + Doplnok č. 1, 2/03, 3/03, 4/06, 5/07 - Vedenie referentských a súkromných vozidiel
 • Smernica č. 6/2002 + Doplnok č. 1/2, 2/03, 3/05 - Poriadok výberového konania a výberového pohovoru v Univerzitnej nemocnici Martin
 • Smernica č. 8/2002 + Doplnok č. 1/03 - Smernica o nakladaní s odpadmi
 • Smernica č. 12/2002 - Ďalšie vzdelávanie zamestnancov UNM
 • Smernica č. 14/2002 - Registrovanie zmlúv o záväzkových právnych vzťahoch
 • Smernica č. 16/2002 - Štátna pokladnica v UNM
 • Smernica č. 3/2003 + Doplnok č. 1/04 - O finančnom riadení a finančnej kontrole
 • Smernica č. 4/2003 - Nakladanie s majetkom štátu
 • Smernica č. 3/2004 + Doplnok č. 1/04, 2/05, 3/05, 4/05, 5/06, 6/06, 7/06, 8/06, 9/06, 10/06, 11/06, 12/06, 13/07, 14/07 - Pracovný poriadok UNM
 • Smernica č. 4/2004 - Systém vnútornej kontroly v UNM
 • Smernica č. 6/2004 + Doplnok č. 1/04, 2/04, 3/05, 4/05, 5/05, 6/06, 7/06 - Podpisová oprávnenosť
 • Smernica č. 8/2004 - Obeh účtovných dokladov
 • Smernica č. 9/2004 + Doplnok č. 1/05, 2/05, 3/05, 4/06, 5/06, 6/06 - O cestovných náhradách zamestnancov UNM
 • Smernica č. 2/2005 + Doplnok č. 1/05, 2/05, 3/05 - Poriadok odmeňovania zamestnancov UNM
 • Smernica č. 3/05 - Dopravný a parkovací systém UNM
 • Smernica č. 2/2006 - O realizácii, financovaní a vyhodnocovaní zahraničných pracovných ciest
 • Smernica č. 3/2006 - Riadenie, organizácia, kontrola BOZP
 • Smernica č. 4/2006 - Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v UNM Martin
 • Smernica č. 5/2006 - Požiarny štatút
 • Kolektívna zmluva na r. 2006 Organizačný poriadok Univerzitnej nemocnice Martin

Metodické pokyny:

 • Metodický pokyn č. 2/2003 - O postupe pri úmrtí pacientov v Univerzitnej nemocnici Martin
 • Metodický pokyn č. 3/2004 – Vypracovávanie interných smerníc a doplnkov k nim
 • Metodický pokyn č. 4/2004 – Postup pri výkone vonkajšej kontroly v UNM konanej z úrovne zdravotných poisťovní
 • Metodický pokyn č. 1/2005 – Úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • Metodický pokyn č. 1/2006 - v záujme jednotného postupu pri verejnom obstarávaní z 28.3.2006
 • Metodický pokyn č. 1/2007 – O vedení zdravotnej dokumentácie

Rôzne:

 • Štatút Lekárskej knižnice
 • Štatút Etickej komisie
 • Štatút Investičnej komisie UNM
 • Karty bezpečnostných údajov
 • Hygienický a sanitačný režim, Chemická dezinfekcia
 • Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006
 • Usmernenie riaditeľa pri prekážkach v práci na strane zamestnanca

Originály vnútroorganizačných noriem sú k nahliadnutiu na Oddelení práva a kontroly, resp. sú prístupné na stránke www.health.gov.sk .

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.